Köszöntöm Oldalunkon

TÁMOGATÓKAT KERESÜNK!

HA SZERETNÉD TÁMOGATNI AZ OLDALT!

AKKOR KÜLD AZ EMAIL CÍMEDET!

marosvolgy@gmail.com

Korona adatok

Korona adatok

A korona Parlamentbe való átvitele apropóján....


Szent Korona

Szent István koronája kalapács alatt. Kun Béla megállapodott egy müncheni ócskással a Szent Korona eladásáról. A Berlinben megjelenő Vossische Zeitung 1919. július 21-i számában Die Stefans Krone unter den Hammer címmel egy közlemény jelent meg, mely szerint egy müncheni ószeres hiteles okmánnyal bizonyítja, hogy a Magyar Szent Korona elárverezéséről tárgyalt Kun Bélával.

BÁLINT ISTVÁN JÁNOS

Szent István "ereklye-koronája" - belefoglalva azt atyai örökség jogán a bírt királyság világi jelvényébe - az ország jelképévé lett. 1166-ban. (Györffy György: István király és műve. Bp. 1977. 360.) Az első ismert oklevél, amelyben a "Szent Korona" kifejezés előfordul. 1256-ból való. III. András király adománylevele nevezi először a koronát "Szent István koronájának". Ezekben az évtizedekben a Szent Korona elnevezés általánossá válik, de már 1267-től a "Szent Korona iránti hűség" a magyar királyság iránti lojalitás kifejezésének formulája lett. A korona IV. Béla király uralkodása (1235-1270) óta sajátos jogi formában különült el a királyság intézményétől, és már nem a királyi hatalom uralmi jelképe volt, hanem a független Magyarországé. Zsigmond király 1401. évi elzáratása alatt a bárók nem a királyt, hanem a Szent Koronát tekintették az államhatalom megtestesítőjének, és maguk döntöttek a Szent Korona nevében, aminek jeleként Sigillum Sacre Corone Regni Hungarae köriratú pecséttel látták el okleveleiket. 1166-ban írta meg Ankhaialosz bizánci bölcselő Komnenosz császárt dicsőítő beszédét, melyben azt is kimondja, hogy a császár remélhetőleg hamarosan elfoglalja Magyarország fővárosát a koronázótemplommal és a magyar uralkodóknak ott őrzött királyi koronájával együtt. III. Ince pápa levelében (1198), melyet a korona mindenkor őrzésével megbízott székesfehérvári préposthoz írt, a koronát a haza becsületének forrásaként említi:

"Róma 1198. december 21. (Godehardus) fehérvári prépostnak. Hozzánk felterjesztett kérelmedből ismeretessé vált apostolságunk előtt, hogy a fehérvári egyházhoz tartozik, és adományozásod alá esik egy bizonyos őrkanonokinak mondott tisztség, melynek gondjára és felügyeletére vannak bízva ennek az egyháznak a kegyszerei, kiváltságlevelei s a királyok koronája is, és te ezt a tisztséget alkalmas személyre kívánod ruházni, nehogy esetleg a kincstáros tapasztalatlansága, hűtlensége vagy hanyagsága miatt valami kár érje az egyházat, vagy valami sérelmet szenvedjen a haza becsülete, ami a koronából ered. (....) kelt Lateránban, 1198. december 21-én". (A korona kilenc évszázada. Vál., szerk.: Katona Tamás. Bp., 1979. 13.)

Ilyen fennkölt előzmények után a vér meghűl bennünk ezeket a sorokat olvasva 1918-1919 eseményeiről: "A forradalmárok igyekeztek a Szent Koronát mint államfenntartó szimbólumot megsemmisíteni, és mint értéket a maguk számára megszerezni." (Egyenlőség, 1938. június 2. 10. o.) Minderről részletesen, a szemtanú hitelességével számol be gróf Ambrózy Gyula koronaőr A magyar szent korona története (Bp. 1925) című könyvében. Mivel francia megszállástól lehetett tartani, Ambrózy 1918. november 3-án felkereste gróf Károlyi Mihályt, aki éppen végzetes belgrádi útjára készülődött. (Erről a történelmi Magyarország feldarabolását előkészítő tanácskozásról báró Hatvany Lajos is megemlékezik memoárjában: "Belgrádban Herceg Géza (a küldöttség egyik tagja) jókedvében kis, szerb nemzeti színű, olcsó karperecet vesz. Károlyi Mihály amikor délben ezt meglátja, maga is kér egyet, aztán csuklójára fűzi. Emlékszem, hogy amikor a memorandumot felolvasta a tábornoknak, a kis bolondos karperec megcsillant a mandzsettája alól. Délután a gróffal végigsétáltunk a ligetben. (...) A kilátás gyönyörű. Amott túl, a szigeten túl, ott még Magyarország van. Vajon holnap is az lesz?" (Hatvany Lajos: Egy hónap története. In: Esztendő. 1918. 148. o.)

Ambrózy azt javasolta, hogy a koronát el kell rejteni. Kérte tehát a miniszterelnöki kulcsot. Károlyi kitérő választ adott. Azt felelte, hogy egyelőre nem lát okot sürgős intézkedésre, Belgrádból visszatértekor még ráér erről tanácskozni. "Hazafias aggodalmam - folytatja Ambrózy - késztetett azon kérdésre, milyen eredményt vár belgrádi útjától? Válasza ez volt: »Azt hiszem, hogy ha a fait accomplit meg tudom előzni, az integritás megmarad.« Leszögezem tehát, hogy bár állítólag ezzel a hittel ment le Belgrádba, mégis ő volt az, aki az ország megszállása által a fait accomplit a nemzet ellen megteremtette."Ambrózy nem érte be ennyivel, és elhatározta, hogy felkeresi a Nemzeti Tanácsot, s ezeknek hazafiasságára hivatkozva valamiképpen biztosítani tudja a korona biztonságát. Beszélt is Hock Jánossal és Kunfi Zsigmonddal. Ezek mindketten megígérték, hogy a koronának semmi bántódása nem lesz.

A koronaőrt ez sem elégítette ki. Így ír erről: "November 5-én felkerestem Lovászy Mártont (Károlyi Mihály helyettesét), előadtam aggályaimat. A korona elrejtését ő is fölöslegesnek találta." Azonkívül nem akaródzott neki önállóan intézkedni. A döntést áthárította a visszaérkezendő Károlyi Mihályra. Gróf Károlyi november 9-én tért haza Belgrádból, magával hozván a francia tábornok történelmivé vált kérdését: Ilyen mélyre süllyedtek? (Hatvany megörökítette ezt a szégyenteljes momentumot is: "Maga a kormányelnök? - rivallt Károlyira a francia tábornok -, maga Károlyi? Álljon velem szembe. Hadd lássam." (Hatvany Uo. 153. o.) A koronaőr aznap is, és másnap számtalan ízben próbált beszélni Károlyi Mihállyal, de annak más gondjai voltak, mint a korona kulcsai.

Harmadnap Ambrózy személyesen ment fel a miniszterelnökségre, és bejelentette magát: "November 11-én ismét felkerestem Károlyit, kire 11 órától kezdve vártam a miniszterelnökség előszobájában, ahol Lovászy Mártonnal találkozván, maga is bejelentett Károlyinál. Midőn azonban még három órával később is az előszobában várakozva talált, mentegetni kezdte a munkával túlterhelt Károlyit, hogy ne vegyem rossz néven a hosszú várakozást. Miután a Károlyinál ebédre hivatalos Pejachevich Márkustól megtudtam, hogy Károlyi már ebédelni ment, azt válaszoltam Lovászynak, hogy Károlyinak, úgy látszik, a koronánál is fontosabb, hogy a levese ki ne hűljön, de én ennek dacára is várni fogok, mire ő újra bejelentett." Végre Károlyi elé került, aki végighallgatta, és azt válaszolta, hogy az ügyet még aznap a minisztertanács elé terjeszti, és másnap érdemleges választ fog adni. Ambrózy hazament, és várta a választ. De az nem érkezett meg. "November 13-án reggel - írja a könyvében -, mivel tudtam, hogy ott hált, a palotájában kerestem fel Károlyit. Portása igazolta jelenlétét, és be is jelentett, azonban egy fél órai várakozás után jelentették nekem, hogy a gróf időközben a palota kerti oldalán át eltávozott. Mielőtt a miniszterelnökségre mentem volna, előbb telefonon bejelentettem magamat. Ezt az üzenetemet Kossuth Lajos miniszteri titkár vette, és adta át Károlyinak, ki ennek dacára sem fogadott, mert eljöttemkor állítólag már nem volt a miniszterelnökségen." Látni való tehát, hogy Károlyi bujkált előle, letagadtatta magát. Ambrózy elhatározta, hogy aggodalmait közjegyző útján, hivatalos tértivevény ellenében fogja Károlyi miniszterelnök elé terjeszteni:

"Különös tekintettel arra, hogy társam (gróf Széchenyi Béla koronaőr) Pesttől távol volt, a felelősség tehát kétszeresen terhelt, elmentem Charmant Oszkár közjegyzőhöz, és felkértem, legyen szíves hivatalos tanúsítvány ellenében Károlyi Mihályt felszólítani arra, hogy a korona biztonsága tekintetében nem tartja-e aggályaimat jogosultnak, és nem tartja-e szükségesnek a korona rendes helyéről való eltávolítását. Dr. Charmant (...) kijelentette, hogy ő Károlyival olyan magánösszeköttetésben áll, mely nézete szerint legyöngítené az ügy hivatalos színezetét, azért azt ajánlotta, forduljak dr. Hollicser Szigfridhez. Ez utóbbi megkeresésemre az ügyről azonnal jegyzőkönyvet vett fel. A közjegyzőtől november 15-én meg is jött az értesítés, hogy miután személyesen hasztalan igyekezett Károlyi Mihályhoz bejutni, a közlendőket ajánlott levélben küldötte el a miniszterelnöknek. Másnap, november 16-án kikiáltották a népköztársaságot. A parlamentben kimondták, hogy Magyarország nem királyság többé, s a magyar államfő e naptól kezdve gróf Károlyi Mihály."

Két hét múlva választ kapott a koronaőr: "November 25-ról kelt, 5416 számú, Nagy aláírású átiratot, melyben arról értesít, hogy semmiféle intézkedésnek szükségét nem látja." A koronaőrséget felvezényelték a Várba, hogy ott a testőrcsapatokba beolvasszák.

"E napok egyikén - írja Ambrózy a könyvében - egy K. R. nevű orvosnövendék keresett fel, aki, mint mondotta, annyira szívén viseli a korona sorsát, hogy a nyugtalanság kergette hozzám. Előmutatott egy röpiratot, amit valami Kardos (helyesen: dr. Földes A.) nevezetű adott ki, Mi történjék a magyar szent koronával? cím alatt. Ebben az író a legképtelenebb ízetlenségek után oda konkludált, hogy a koronát el kell pusztítani, hogy vele a királyság szimbóluma is örökre megsemmisüljön. Látogatóm arra is ajánlkozott, hogy ha a koronát biztosabb helyre kívánnám vinni, néhány társával szívesen segédkezik. Nagyon megköszöntem hazafias felajánlkozását, de mai napig sem tudom, vajon az illető tényleg a korona egy fanatikus rajongója volt-e, vagy pedig Károlyi Mihály egyik felbérelt alakja, aki csak tőrbe akart csalni. Pár nap múlva ugyanis újra megjelent, és még energikusabban ajánlotta fel szolgálatait. Jobb kezét beszélgetésünk egész ideje alatt kabátja zsebében tartotta, s így minden pillanatban el voltam rá készülve, hogy tőrt vagy revolvert ránt ki onnan. Egymás kölcsönös, gondos megfigyelésén kívül azonban nem történt semmi, távozott s azóta sem halottam róla.

Kun Béla első utcai demonstrációja és várba való felvonulása nyomán Bartha Albert hadügyminiszter lemondott állásáról. Ez kétségtelenné tette előttem azt, hogy ha Kun Bélának sikerült a hadügyminisztert az utca által egyszerűen lemondatni, ha majd eszébe jut, nem fog nehézségekbe ütközni a korona elpusztítása sem, főleg ha Károlyi vagy valamelyik csatlósa intézkedésére a csekély őrség is letiltatnék az ellenállástól."

A Károlyi-kormány alatti utcai tüntetések egyre zajosabbak lettek, Ambrózy aggodalmai ehhez mérten súlyosbodtak. Elhatározta, hogy ismét beszél Károlyival. Gondolt arra is, hogy a koronának katolikus szempontból külön jelentősége is van, ő pedig protestáns lévén célszerű lesz tehát - társ híján - egy katolikus előkelőséget maga mellé venni. Csernoch hercegprímás nem volt Budapesten, így Ambrózy Apponyi Albertet kereste fel, aki el is vállalta a feladatot.

Kihallgatást kértek, és a köztársasági elnök január 15-én fogadta őket: "Előadtam, hogy a Kun Béla-féle erőszakoskodás és egyéb jelenségek, mint a dr. Földes-féle röpirat is, melyet átadtam neki, hadd gyönyörködjék politikájának gyümölcsében, nyugtalanítanak, s megkérdeztem, hajlandó-e a harmadik kulcs kiadására, mert a koronát saját felelősségemre el akarom rejteni. Károlyi ezt a kívánságomat politikai aggályokra hivatkozva megtagadta, felhozván, hogy a korona elvitelét, ha az kiszivárog, ellenforradalmi tettnek fogják tekinteni. Erre azt ajánlottam fel, hogy Vyx-et, a francia megszálló csapatok parancsnokát kérem meg arra, hogy a királyi vár őrizetét vállalja el, mert így a nemzetközi csapatok védelme alatt, a várban elhelyezett korona is nagyobb védelemben részesülne. Minthogy Károlyi ezt az ajánlatomat sem tartotta teljesíthetőnek, nem maradt más hátra, mint arra kérni, intézkedjék, hogy a megbízható csapatok valamelyike olyan utasítást kapjon, hogy az adandó esetben azonnal az őrség segítségére siessen. Károlyi megígérte, hogy sógorával, Festetich Sándorral, az új hadügyminiszterrel beszélni fog erről, de kért, hogy lépjünk magunk is érintkezésbe vele.

Távozáskor a kapuban találkoztunk Festetich Sándorral, kitől az iránt érdeklődtem, hogy vajon van-e olyan megbízható csapata, amelyre mindenképpen számítani lehet. Azt válaszolta, hogy addig, amíg ő a hadügyminiszter, egy vadászezred neki teljesen megbízható. Arra kértem tehát, hogy ezt az ezredet vagy annak megfelelő részét utasítsa, hogy szükség esetén elsősorban a korona védelmére siessen. »Hogyne, nagyon szívesen fogok intézkedni, de természetesen elsősorban a mi személyünket kell nekik megvédeni!« Ez volt az akkori hadügyminiszter, nem tudom, nem meggondolatlan-e, vagy megzavarodott válasza. Apponyi gróffal összenéztünk, és továbbmentünk. E szerint tehát a Károlyi-féle miniszterek személye előbbre való az 1000 éves magyar szent koronánál is? A hadügyminiszter ezen válaszát, nehogy feledésbe menjen, azonnal papírra vetettem.

Január 22-én, mivel érthető elképedésemre azt az értesítést kaptam, hogy a koronaőrség feloszlatása el lett rendelve, azonnal Berinkey miniszterelnökhöz mentem, és óvást emeltem ez ellen. Miután figyelmét felhívtam arra, hogy a koronaőrség feloszlatása folytán majd az ő nevéhez fűződne a korona esetleges elrablásának vagy elpusztításának gyászos emléke is, biztosított, hogy e tekintetben semmit sem fog elmulasztani, s leghatározottabban kijelentette, hogy módját fogja ejteni a korona további lelkiismeretes őrzésének."

Pár nap múlva a koronaőrség parancsnokául Jeszenszky Imre főhadnagyot, Károlyi benső barátját nevezték ki, és Károlyi svábhegyi villájának őrizetével bízták meg.

Ugyanekkor közlés jelent meg a lapokban, hogy a korona őre az állásáról lemondott. Ambrózy gróf nem hagyta magát. Nyilatkozatot küldött a lapoknak, hogy esze ágában sincs lemondani, erre alkotmányos módot nem is lát, s ha tudta viselni a koronaőri állás díszét a múltban, fogja tudni viselni most a terheit is. "Meg vagyok győződve - fejezte be nyilatkozatát -, hogy a koronát megőrzi a nemzet saját múltja iránti tisztelete és jövőjébe vetett bizalma." A cenzúra ezt az utolsó mondatot törölte, de a nyilatkozat sem ért semmit: egy úgynevezett néptörvény nemsokára eltörölte a koronaőri intézményt, s ugyanakkor újabb hír jelent meg a lapokban, hogy gróf Ambrózy Gyula leadta a miniszterelnökségen a páncélkamra kulcsait, és a koronát át is vitték az Országos Levéltárba, őrizetét pedig a belügyminiszterre bízták.

Ambrózy tudta, hogy ez nem igaz. A nála lévő kulcs nélkül a páncélkamrát csak robbantani lehetett volna. A hírt azonban nem cáfolta. Úgy gondolkodott ugyanis, hogy a korona biztonságának csak használ, hogy ha a kétes hírű forradalmi elemek az ereklyét az Országos Levéltárban hiszik.

Nem szabad említés nélkül hagyni azt a szerepet, amelyet a feloszlatott koronaőrség ebben az időben teljesített. Az Osztrák-Magyar Bank őrizte ekkor a tekintélyes színaranykészletet. Kovásznai Kovács Kálmán, a bankpalota parancsnoka, amikor a kommunisták megjelentek a pénztárakat és a páncélszekrényeket kifosztani, hősiesen ellenállt. Segítséget talált Faragó M. Miksa zsidó népbiztosban, aki hazafias érzésből melléje állt. Népbiztosi parancsszóval elkergették a harácsolókat, és a bank aranykincsének védelmére Kovács odahozatta a koronaőröket. Ezek remekül fegyelmezett és hazafias legényeknek bizonyultak. Több kísérlet történt az aranykészlet elrablására, de a koronaőrök helytállottak. Egyszer fegyveresen is szemközt állottak Cserny legényeivel. Órákon át kitartottak, mialatt Faragó népbiztosnak sikerült a román fronton tartózkodó vörös nagyságokkal érintkezésbe lépnie.

"Mikor június 21-én - írja könyvében Ambrózy - a Magyar Bankban voltam pénzért, a széf kezelője és Róth aligazgató megsúgta, hogy most alkalmas az idő a korábban oda elrejtett kulcsok és okmányok elvitelére (...) Lesiettem a szobába, és elképzelhető boldogsággal vettem magamhoz a páncélszoba kulcsait (...), s azokat nagybátyámhoz báró Prónay Dezsőhöz, akinek meleg rokoni szeretetét a kommunizmus egész ideje alatt élveztem, Acsára vittem, hol a kulcsokat július 1-jén déli 12 órakor az ő segítségével el is ástam. Rajta kívül még a legközelebbi családtagjaink sem tudták, hová rejtettük, hogy szükség esetén meg is esküdhessenek, hogy nem tudják azok rejtekét.

1919. július 26. táján Patay Tibor jött le Budapestről, aki más újság híján a Berlinben megjelenő Vossische Zeitung július 21-i 199. számát hozta magával. Ebben Die Stefans Krone unter den Hammer címmel nagy megdöbbenésünkre egy közleményt találtunk, mely szerint egy müncheni ószeres hiteles okmánnyal bizonyítja, hogy a Magyar Szent Korona elárverezéséről Kun Bélával tárgyalt, s megbízást is kapott arra, hogy a koronát 100 000 frankért eladhassa. Az összeg csekély volta eleinte kissé valószínűtlenné tette a dolgot, de később gondolkozván afelett, hogy félig-meddig tisztességes ember egy országtól lopott koronát nem vásárolhat meg anélkül, hogy nyilvánvaló orgazdaságot ne kövessen el, kezdett a hír elfogadhatónak látszani, annyival is inkább, mert a koronán lévő kövek a mai fogalmak szerint kevés értékűek, s így a korona legfeljebb mint nyersarany értékesíthető. Ha nem tévedek, az 1867. évi becslés szerint nyersarannyal együtt csupán 30 000 forintra lett értékelve. Ez az újsághír újra felzavarta nyugalmamat, tépelődni kezdtem, mitévő legyek?! Tétessek-e magasabb ajánlatot valaki által? E célra egy svájci unokaöcsém pár 100 000 frank kölcsönt biztosan adna." Az újsághírtől Ambrózy úgy megdöbbent, hogy azonnal felutazott a fővárosban. Azt eszelte ki, hogy Romanelli ezredeshez fordul segítségért. De a Ritz szálló, ahol az olasz ezredes lakott, tele volt vörös detektívekkel, márpedig Ambrózy félszemű ember volt, s a fekete kötésről könnyen felismerték volna. Közvetítőt keresett, s ezt báró Feilitzsch Berthold volt szabolcsi főispánban és ennek fiában találta meg. Készséggel vállalták, hogy összehozzák Romanellivel. De az ezredes éppen nem volt található. Helyette Salem gróf, az olasz misszió egy másik tisztje hallgatta végig a kérést, és megígérte, hogy az olasz misszió mindent el fog követni a magyar Szent Korona érdekében. Ambrózy megnyugodva visszautazott Acsára.

Itt töltötte a kommün hátralévő idejét, és csak augusztus 10-én, már a román megszállás alatt jött fel megint Budapestre. Itt véletlenül mindjárt a koronaőrség egyik altisztjével találkozott, aki elmondotta, hogy a koronaőrség legénysége összebeszélt, s egyikük - bár titokban - mindig ott tartózkodott a Szent Koronával. A Szent Korona a helyén van! A boldog koronaőr megkönnyebbült szívvel utazott el idegességét kipihenni a Tátrába. Ott kapta a hírét annak, hogy Horthy Miklós fővezér a nemzeti hadsereg élén bevonult Budapestre. Erről így ír: "1919. nyara óta Tátralomnicon tartózkodtam, s ott ért a Horthy-hadsereg bevonulásának híre. November hó 15-én tehát útlevelet kértem Budapestre, amit azonban csak 1920. március hó 8-án kaptam meg a csehektől, sőt azt se Magyarországra, hanem csak Ausztriába való érvénnyel kiállítva. Március 12-én tehát Ausztrián át érkeztem Budapestre, ahol a Kormányzó úr Ôfőméltósága 14-én már kihallgatáson fogadott is. Tőle a már említett bizottság kiküldését és a király pecsétjének leszakítására való engedély megadását kérelmeztem.

A kért országos bizottság 1920. március hó 22-én alakult meg. Tagjai voltak: nagybányai Horthy Miklós kormányzó, Csernoch János hercegprímás, gróf Dessewffy Aurél országbíró, Rakovszky István, a nemzetgyűlés elnöke, Simonyi Semadam Sándor miniszterelnök, a nemzetgyűlés két tagja, kiknek neveire már nem emlékszem és én. A bizottság, miután mindent hiány nélkül és sértetlenül előtalált, az ereklyéről pontos jegyzőkönyvet vett fel, s miután mindent ismét visszahelyezett, a ládát újból lepecsételte. a Az 1000 éves Szent Korona tehát Isten segedelmével sértetlenül élte át Magyarország két legborzalmasabb forradalmát is"- fejezi be könyvét gróf Ambrózy Gyula koronaőr.

Általánosan ismert tény, hogy Salzburg és vidéke felett az év legnagyobb részén sötét, borús fellegek borítják az eget. A sötét felhők bőséges terhe leszakad és esik az eső, vagy a hó, vagy a kettő vegyesen. — A salzburgi polgár beletörődött sorsába, nem méltatlankodik, nem szörnyülködik az állandó „Schnürlregen” miatt, tudván, hogy ezen változtatni nincs módjában. — Fő a nyugalom és a jó kedély. E tekintetben aztán nincsen semmi hiba.

Két ilyen zsinóresős nap között, augusztus 10-én, pénteki napon, verőfényes nap ragyogott az égen, bőven ontotta aranysugarát a szépséges vidékre. Mondtam is M. J. barátomnak, hogy nincs igaza a babonának, pénteki napon is lehet szerencséje az embernek. — Lám, milyen remek időt fogtunk ki, hogy megvalósítsuk korábbi tervünket: ellátogatni Mattseeba, felkeresni azokat a nyomokat, amelyek már szinte feledésbe merültek. Pedig a magyar sors fontos eseményei fűződnek ezen ősrégi osztrák városkához. Keressük meg hát a közönyösség homokjával immár majdnem belepett nyomokat.

A kis városka meglehetősen zsúfolt. Sok az idegen, angol, francia, olasz beszédfoszlányokat hallok. A strandfürdő tele barnára sült fürdőzőkkel, a parti sétány minden padja foglalt.

Első utunk a temetőkertben épült régi templomba vezet, ahol mély megrendültséggel, csendes imával fordulunk a Teremtőhöz. M. J. barátom szemében könnyeket látok. Fülembe súgja:

— Ebben a templomban esküdött a Nemzetvezető…

A virágokkal gazdagon díszített oltáron gyertyák égnek. Csend van. Mélységes csend. A falak között és a szívekben egyaránt.

Kisétálunk a tópartra. Ragyog a smaragdszínű Mattsee vize. Gyenge szél tarajozza a hullámokat. Kifeszített vitorlákba kapaszkodik a szél és fut, emelkedik-süllyed, a csónak a játékos habokon. Leülünk a sétány egyik padjára. Becsukott szemmel emlékezem boldog, szép napokra a Balaton mellett. Számomra a legdivatosabb tengeri fürdőnél is szebb, kedvesebb Aliga, Zamárdi… Soha, soha nem fogom elfeledni, belém vésődtek mindhalálig. — Emlékeimbe merülve hallom barátom szavait:

— Ezen a helyen szokott üldögélni a Mártír… Itt emésztette magát a kínba torzult magyar sors miatt…

Ebédünket a „Seewirt” fogadó kerthelyiségében fogyasztottuk el. Barátom elmondja, hogy ebben az épületben lakott Szálasi Nemzetvezető és az egyik szobában őrizték a Szent Koronát.

Délutánra maradt kirándulásunk főcélja, meglátogatni Strasser plébános urat, akinek nevéhez fűződik Szent István Jobbjának és a koronázási tárgyaknak megőrzése.

Canonicus Anton Strasser plébános igen szívélyesen fogad bennünket, habár délutáni kávéjának fogyasztásában akaratlanul megzavartuk.

Előadom látogatásunk célját. Mosolyog, hellyel kínál bennünket. Maga is leül, miközben hatalmas, fekete kutyája öreg gazdája lábaihoz telepszik.

Kérdések, feleletek közben figyelem vendéglátó házigazdánkat. Magas, szikár férfi, markáns vonásokkal. Nyolcvan esztendő terhével széles vállain, de ezt a kort meghazudtolja tökéletes szellemi és testi frissessége. Szemüvege alól fiatalos tűzzel elővillanó szemeinek sugarába nézek. Ezek a szemek akaraterőről és jóságról tanúskodnak. Boltozatos homloka mögött — úgy ítélem — nem mindennapi lélek lakozik, öltözéke szerény, találóbb lenne, ha ezt mondanám: szegény. Itt eszembe jut Prohászka Ottokár megyéspüspökkel való, több mint harminc évvel ezelőtti beszélgetésem. — Igen, ez a szellemóriás öltözött ilyen szerényen-szegényen.

Miután őszinte szavakkal kifejeztem örömömet, hogy megismerhetem azt a férfit, aki a magyar történelem egy súlyos szakaszában felelősséget követelő áldozatos szerepet vállalt magára — megkérem, mondja el élményeit ezekről a napokról, eseményekről.

— Hát igen, akkor már közeledett a „függöny legördül” infernális jelenete — kezdi elbeszélését az ősz pap. — 1945. április elején Mattsee község idillikus csendjét katonai járművek, autók érkezése verte fel. A lakosság hamarosan értesült, hogy Szálasi Ferenc magyar államfő és kísérete lakik a „Seewirt”-hez címzett fogadóban. Pár nap múltával plébániámon felkeresett az akkor már súlyos beteg Pajtás ezredes, akivel hosszú, bizalmas megbeszélésem volt. Az ezredes, mint a Magyar Szent Korona őre, kifejezte Szálasi államfő és saját aggodalmát a háborús események tragikus alakulása folytán nyugatra kimentett Magyar Szent Korona és Szent István Jobbját magába záró nemzeti ereklye további sorsa miatt. Megkért, legyek segítségére, nehogy ezek a féltett nemzeti értékek méltatlan kezekbe kerüljenek. Tisztában voltam a felelősséggel, amit beleegyező válaszom esetleg jelenteni fog, de nagyon jól tudtam azt is, hogy másként nem cselekedhetem, valami módon segíteni kötelességem. — Egy éjjel, feltűnés és zaj nélkül, az ezredes vezetésével, magyar katonák két ládát hoztak át a plébániára. A szobámban levő pamlagot odébb emelték a katonák, majd elhelyezték a két ládát a pamlag korábbi helyén, ráemelve a vastag terítővel letakart pamlagot. A Szent Korona továbbra is az államfő Seewirt-beli szállásán, a Szent Jobb pedig a koronázási tárgyakkal együtt, későbbi sorsáig a pamlag alatt maradt.

Strasser kanonok egy kis szünetet tart, majd mintegy a múltba visszanézve tovább beszél:

— Április közepe felé járt már az idő. Az amerikai csapatok Mattsee közvetlen közelébe értek. Egy napon megjelent plébániámon Szálasi államfő és bejelentette házassági szándékát, kérve, hogy házasságkötését az egyházi esküvő szertartásában részesítsem. Ugyanekkor kifejezte azt a kívánságát, hogy az esküvő a legszerényebb formák és a legegyszerűbb keretek között történjék. Én eskettem meg a Szálasi házaspárt 1945. április 28-án. Minden külsőség nélkül, ahogy az egyszerű embereknél történni szokott. — Ezután az események már gyorsan követték egymást, a végzet szőtte pusztulás útján. Az amerikai csapatok be- és átvonultak Mattsee községen. Előzőleg Pajtás ezredes a Szent Koronát a Mattsee partján levő Zellhofban egy szénacsűr alatt rejtette el, úgyszólván az utolsó percekben. Rövid pár nappal később Szálasi államfőt az amerikaiak elszállították Salzburgba, onnét pedig pár hónappal később hazavitték Magyarországra és átadták hóhérainak.

— Igen főtisztelendő uram, ezt a részét a gyalázatba vert magyar sorsnak nagyon jól ismerjük mi is! A magyar nép legjobb fiait végezték ki alantas gyűlöletből, mint hitvány gonosztevőket. — De a kerék fordul főtisztelendő uram…

Strasser kanonok bólint, aztán tovább ismerteti az eseményeket:

— Suttogó feljelentések folytán az amerikaiak fülébe jutott, hogy plébániámon nagyobb értékű magyar vonatkozású tárgyak vannak elrejtve. Ki is jöttek hozzám Salzburgból és kérdéseket intéztek hozzám, a hír valódiságát illetően. Habár bekövetkezhető retorziókat helyeztek kilátásba, megtagadtam minden felvilágosítást, mert erős és alapos gyanúm volt, hogy magasabb meghatalmazás nélkül kísérleteznek. Afféle próba-felderítést, magánérdeklődést sejtettem. Nem sokkal ezután amerikai tisztek és tisztviselők kerestek fel. Hosszabb faggatás után beláttam, hogy titkomat nem őrizhetem tovább. Különben is kétségtelen bizonyítást nyert, hogy a tisztek az amerikai főhadiszállásról, Wiesbadenből jöttek — tehát hivatalosan felhatalmazott személyekkel van dolgom! Határoznom kellett. Felhívásomra valamennyien követtek szobámba. Ott megmutattam a rejtekhelyet. A két láda hamarosan előkerült, majd felnyitva a zárat, ott állt előttünk a szent ereklye! Mély csend következett, majd megkérdeztem, tudják-e, mit látnak? Az a kéz ott a díszes szekrényben a több mint ezer évvel ezelőtt elhalt első magyar király, Szent István jobb keze! Szavaim nyomán őszinte megilletődöttséget láttam az amerikaiak arcán, majd tisztelgésre emelt kezekkel hódoltak az amerikai katonák a nagy magyar király emlékének. — Még ugyanaz nap, az amerikai parancsnok rendelkezésére, a Szent Jobb templomunk oltárára került, állandó amerikai őrséggel. Szép gesztus volt ez uram az amerikaiak részéről — teszi hozzá elérzékenyülten Strasser kanonok s én az emigráció testi és lelki nyomorúságát átszenvedett magyar krónikás, meghatottan csatlakozom a fenti megállapításhoz.

Percekig hallgatunk, majd Strasser plébános szakítja meg a csendet:

— A Szent Koronát az amerikaiak, bevonulásuk után, átvették hűséges őrzőjétől, Pajtás ezredestől s Wiesbadenbe vitték. (Hivatalos USA hatóság közlése szerint a magyar Szent Koronát az USA-ban őrzik. Lásd ÚT ÉS CÉL VI. évf. 5. szám 3. oldalát. A szerk.) A Szent Jobb visszakerült Magyarországra és Budapest meggyötört népe, valláskülönbség nélkül, könnyes áhítattal borult le előtte az összeomlás utáni első Szent István-napi körmenetben. A koronázási palástot, néhány koronázási kelléktárggyal együtt, Rohracher salzburgi hercegérsek őrzi.

Hálásan megköszönöm a részletes felvilágosítást, majd felteszem az utolsó kérdésemet:

— Főtisztelendő uram, mondja meg őszinte véleményét Szálasiról, a magánemberről.

Strasser kanonok habozás nélkül adja meg válaszát:

— Több alkalommal beszéltem Szálasival s csak annyit mondhatok, hogy igen szeretetreméltó embernek, jó hazafinak és jó katolikusnak ismertem meg. Utóbbit azonban nem külsőségekben, hanem lelkiekben és cselekedeteivel fejezte ki.

Csend ült közénk. Mindegyikünk el volt foglalva saját gondolataival. Közben az óramutató alaposan előrelendült. Búcsúzni kellett, de ezt megelőzőleg a kanonok úr készséggel tett eleget kérésemnek, hogy találkozásunkat fényképfelvételekkel is megörökíthessem. Meleg kézszorításokkal, mint igaz, jó barátok, búcsúztunk el egymástól.

…Az elfogulatlan krónikás tollával igyekeztem leírni a hallottakat. Meggyőződésem, hogy Strasser kanonok neve belekerül a magyar történelembe, hiszen nehéz időkben nemzeti kincseink bátor és hűséges őrzője volt és nem félt az igazságot kimondani. — Azt a tényt, hogy ezeket a nemzet szívéhez nőtt kincseket Szálasi Ferenc mentette át a magyar nép számára, még a legelvakultabb gyűlölködés sem döntheti meg. Lehetnek és vannak politikai ellenfelei, de ezeknek semmiféle acsarkodása sem változtathat azon a tényen, hogy reménytelen helyzetben Szálasi emelte fel az eldobott fegyvert s ezáltal százezreknek adott lehetőséget, hogy saját és családjuk életét a szteppe vad csordái elől nyugatra mentsék! — Kétségtelen tény, hogy Budapest, Székesfehérvár ostroma és a nyugati végeken az utolsó percig kifejtett magyar ellenállás fél év időt adott az amerikai és angol hadseregeknek, hogy Urfahrig, Ennsig és Graz közelébe jussanak. Ha nincs ez a félév, akkor Ausztria, a keserű szatíra szerint, a 2000. évben is az államszerződés megkötéséért járhatna a Kreml uraihoz. Végül, ha az amerikaiak és angolok egy kicsit jobban akarták volna, akkor legalább a Dunántúl jutott volna kezükbe és ezáltal egy országrész megmenekült volna a davaj-nép áldásaitól. — És akkor nem volna szétszórva, a világ minden tájára, 150.000 magyar élet!

Legvégül megkérdezem: Vajon a francia nép gyűlöli-e De Gaulle tábornokot, mert a legsötétebb elesettség idején felemelte az eldobott fegyvert? Egészen bizonyos, hogy ezért a tettéért halála után belekerül a Pantheonba!

Meg kell jegyeznem, hogy a fenti példát nem összehasonlítás céljából idéztem, de nem árt, ha kissé átnézünk a győztesek portájára is. Talán okulásunkra szolgál. — Ami ott erény, az nálunk becstelenség, ami ott ragyogó hősi tett, az nálunk halálos bűn?!

Vegyük végre tudomásul, hogy áll az ítélet ma is: vae victis! A legyőzöttnek nincs joga, hogy igazságot követeljen! Az igazságot ki kell harcolnia!

De a kerék fordul, ami ma felül van, holnap alul kerül. A gyűlölködés pedig nem árthat az igazságnak, de az igazság egyszer elnémítja a gonosz gyűlölködést.

 

 
Adjon az isten
ADJON AZ ISTEN SZEBB JÖVÖT

1920 június 4 a Magyar Nemzet gyásznapja

Trianoni Fáklya
1920 június 4, Trianon

Trianoni igazságtalanság!
Igazságot Magyarországank!
          Trianon unjustice!
          Igazságügyi Magyarország!

MÁTÉ OTTILIA

SIMÁNDI JÓZSEF

HISZEK -EGY

http://kepeimmagyargarda.8x.hu

http://szentkoronaradio.com/

http://erdely-szep.hu/

http://magyarorszag-szep.hu/

 

Beállítás Kezdolapnak!